THE SUN RESIDENCE

TheSun

Liên hệ

Tên dự án: The Sun Residence.
Đơn vị phát triển dự án: SunlandSG.
Vị trí: đường Đào Tông Nguyên, trung tâm thị trấn Nhà Bè, TP. HCM.
Diện tích dự án: 16.000 m2.
Diện tích lô đất: 50 - 117.8 m2.
Số nền: 123 nền nhà phố, biệt thự.
 • B1

  B1

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B2

  B2

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B3

  B3

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B4

  B4

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B5

  B5

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B6

  B6

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B7

  B7

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B10

  B10

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B12

  B12

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B13

  B13

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B14

  B14

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B15

  B15

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • B17

  B17

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C1

  C1

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C2

  C2

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C3

  C3

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C4

  C4

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C5

  C5

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C6

  C6

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C11

  C11

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C12

  C12

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C13

  C13

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C14

  C14

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C15

  C15

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C16

  C16

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • C17

  C17

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D1

  D1

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D2

  D2

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D3

  D3

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D4

  D4

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D5

  D5

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D6

  D6

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D7

  D7

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D8

  D8

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D9

  D9

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D11

  D11

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D12

  D12

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D13

  D13

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D14

  D14

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D15

  D15

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D16

  D16

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D17

  D17

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • D18

  D18

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E1

  E1

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E2

  E2

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E3

  E3

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E4

  E4

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E5

  E5

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E6

  E6

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E7

  E7

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E8

  E8

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E11

  E11

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E12

  E12

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E13

  E13

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E14

  E14

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • E15

  E15

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F1

  F1

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F2

  F2

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F3

  F3

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F4

  F4

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F5

  F5

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F6

  F6

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F7

  F7

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F8

  F8

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F9

  F9

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F10

  F10

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F11

  F11

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F12

  F12

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F13

  F13

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F14

  F14

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F15

  F15

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F16

  F16

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F17

  F17

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F18

  F18

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F19

  F19

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F20

  F20

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F21

  F21

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F22

  F22

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F23

  F23

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F24

  F24

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F25

  F25

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F26

  F26

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • F27

  F27

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G1

  G1

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G3

  G3

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G6

  G6

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G9

  G9

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G10

  G10

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G17

  G17

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G18

  G18

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G19

  G19

  Liên hệ
  Số lượng: 1
 • G20

  G20

  Liên hệ
  Số lượng: 1